Clever VVE Vastgoed BV

Algemene informatie voor de VVE

In 1952 werd de Appartementenwet ingevoerd. Dit is een speciale regeling voor flateigendom waarbij het uitgangspunt is dat het flatgebouw gezamenlijk eigendom is van de eigenaars en iedere eigenaar een onverdeeld aandeel in het totale gebouw heeft.
Aan dat onverdeelde aandeel in het totale gebouw ontleent een eigenaar het uitsluitend gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van het gebouw, het privé gedeelte.

Privé gedeelte is dat gedeelte van het gebouw dat voor afzonderlijk gebruik bestemd is. Dat privé gedeelte kan uit meer ruimten bestaan, ook gedeelten buiten het gebouw zoals tuin of garage.

Gemeenschappelijke gedeelten zijn de gedeelten van het gebouw die niet voor afzonderlijk gebruik bestemd zijn, maar voor algemeen gebruik.

Een in notariële splitsingsakte geïndividualiseerd onverdeeld aandeel heet Appartementsrecht. In de wet wordt een appartementsrecht gedefinieerd als: een onverdeeld aandeel in een gebouw, waaraan het recht tot uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw is verbonden.

In de splitsingsakte wordt:

 • Het in de splitsing betrokken gebouw met aanhorigheden omschreven.
 • Elk appartementsrecht gedefinieerd met een afzonderlijke kadastrale aanduiding.
 • Een omschrijving gegeven van de tot dat appartementsrecht behorende privé gedeelte mede a.h.v. een plattegrond van alle verdiepingen van het gebouw de splitsingstekening genaamd.
 • De bepaling van de grootte van het aandeel van het appartementsrecht in het geheel vastgelegd.
 • Het door de eigenaar te betalen aandeel in de kosten van het gebouw vastgesteld.
 • Een regeling getroffen voor het beheer en het gebruik van het gebouw, waarbij de vergadering van eigenaars als overlegorgaan van de eigenaars geldt.
 • Omschreven welke afwijkingen/aanvullingen er zijn t.a.v. het modelreglement van splitsing.

Het gebouw is een onroerende zaak, dus het onverdeelde aandeel daarin (appartementsrecht) is ook onroerend. Overdracht van een appartementsrecht kan derhalve slechts bij notariële akte geschieden en met inschrijving daarvan in de openbare registers van het kadaster. Dat betekent dat er ook hypotheek op kan worden gevestigd.

In de appartementenwet van 1952 werd bepaald dat er desgewenst een in de splitsingsakte een vereniging van eigenaars kon worden opgericht.

 • Het lidmaatschap van deze vereniging is aan het appartementsrecht verbonden.
 • De eigenaars zijn van rechtswege lid van de vereniging,
 • De vereniging mocht uitsluitend tot doel hebben het voeren van het beheer over het gebouw.

In 1970 werd de oprichting van de vereniging van eigenaars wettelijk verplicht bij splitsing in appartementsrechten. De doelstelling van de vereniging werd:

 • Het voeren van het beheer over het gebouw.
 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars.

Elke vereniging heeft statuten. De statuten van de vereniging van eigenaren zijn te vinden in het reglement van splitsing.
Hierin zijn de rechten en plichten opgenomen voor de leden van de vereniging. Het reglement van splitsing bestaat uit:

 • Een modelreglement
 • Een afzonderlijk opgestelde splitsingsakte voor ieder appartementen complex.

Een regeling getroffen voor het beheer en het gebruik van het gebouw, waarbij de vergadering van eigenaars als overlegorgaan van de eigenaars geldt.